گروه بندی حجاج کاروان

گروه بندی حجاج کاروان

گروه بندی حجاج کاروانگروه بندی حجاج کاروان یکی از تجربیات موفق در کاروان های حج
می باشد. حجاج کاروان به گروههای کوچک با محوریت اقوام و
دوستان می باشد که می تواند هم برای حجاج کاروان وهم برای
دست اندرکاران وخدمتگزاران در سفر حج مفید باشد. لذا تقسیم
بندی این گروهها که توسط خود حجاج بوجود آمده بشرح ذیل در
وبلاگ کاروان از سایت کویرآسمان مشاهده می فرمایید:

سرگروه :   غلامرضا عظیمی       موبایل:     09133930059        تعداد:  16  نفر

ردیفنام و نام خانوادگی (آقایان)ردیفنام و نام خانوادگی (بانوان)
1رضا اعرابی1طاهره صابری اناری
2غلامرضا عظیمی                     2زیور نجارزاده جوزم
3یدالله تنگ عیش3معصومه  قاسمی پور اناری
4علی قاسمی پور اناری4رضوان اصغری نیا
5حسین اصغری نیا5خدیجه کوفه
6علی محمدعلی زاده نعیمی6مریم نساء عنایتی رنجبر قربان آبادی
7حسین حاجی حسینی نسب اناری7فاطمه گرجی بشرآبادی
8احمد احمدی اناری 8             سکینه خاتون گرجی اناری

 

 

سرگروه: عبدالله قدیمی نژاد اناری   موبایل:09133923275              تعداد: 8 نفر

ردیفنام و نام خانوادگی (آقایان)ردیفنام و نام خانوادگی (بانوان)
1عبدالله قدیمی نژاد اناری                1صدیقه محسنی رنجبر شاهم اباد
2رضا رضازاده فلاح اناری                        2عزت قدیمی نژاد اناری
3رضا رضائی پور اناری                     3سکینه سادات صابری اناری
4حسن رئیسی                        4مریم رضائی مهر

 

 

سرگروه: حسین تراب بیگی اناری      موبایل:09131923331            تعداد: 8  نفر

ردیفنام و نام خانوادگی (آقایان)ردیفنام و نام خانوادگی (بانوان)
1حسین تراب بیگی  اناری1فاطمه باقری زاده
2سیداحمد  رضوی خالق آبادی2اشرف اناری علی زاده
3محمد علی نژاد علی آباد3فاطمه حاجی نژاد عزت آبادی
4احمد باقری زاده4معصومه جدیدی داودآبادی

  

 

سرگروه: محمدحسین علیخانی   موبایل: 09133593199            تعداد: 8 نفر

ردیفنام و نام خانوادگی(آقایان)ردیفنام و نام خانوادگی(بانوان)
1محمدحسین علیخانی 1 فاطمه زارع زاده مهریزی
2حسین مودب                         2زهرا کمالیان مهریزی
3عباس زارع زاده مهریزی                    3سکینه کمالیان مهریزی
4محسن امیری سیمکوئی4فاطمه تیموری آسفیچی
 

 

سرگروه: سیدمحمود آرمیون   موبایل: 09133914472                تعداد: 8 نفر

ردیفنام و نام خانوادگی(آقایان)ردیفنام و نام خانوادگی(بانوان)
1سیدمحمود آرمیون                    1زهرا رئیسی داودآبادی
2علی احمدی طهرانی                 2عزت چاهخوئی اناری
3عباس زینلی علی آبادی                    3صدیقه احمدی طهرانی
4سیدحسن جعفری احمدآبادی          4گوهر جعفری احمدآبادی

                                                                    

                                                                            

سرگروه: حسین ادیبان  موبایل:09133917279                    تعداد: 15 نفر

ردیفنام و نام خانوادگی(آقایان)ردیفنام و نام خانوادگی(بانوان)
1حسین ادیبان                     1زینب طاهرنژاد جوزمی
2عباس منگلی کهتوئی                    2پری نوروزی کهتوئی
3حسین نیک نفس               3فاطمه نیک نفس
4امین منگلی زاروئی                      4صغری اسدی روگوشوئی
5محمد النچری چاورچی                   5صدیقه پرندوار  
6محمدعلی النچری چاورچی6فاطمه النچری چاروچی
7غریبعلی احمدی پور7سکینه سرهانی جوزم
 8ام نساء منگلی کهتوئی

 

 

سرگروه: محسن صالحی شریف آبادی  موبایل: 09133932787  تعداد:  15نفر

ردیفنام و نام خانوادگی (آقایان)ردیفنام و نام خانوادگی (بانوان)
1محسن صالحی شریف آبادی1مریم احمدی پولادی انار
2عباس غلامرضائی پور اناری2طاهره صالحی شریف آباد
3عباس اکبری اناری3صدیقه غلامرضائی پور اناری
4حسین غلامرضائی پور اناری4فاطمه پورسالاری شاهم آبادی
5علی غلامرضائی پور5سکینه احمدیان هایری
6اکبر اکبری اناری6اشرف هادوی علی آبادی
7غلامرضا محبی7زهرا یوسف پور اناری
8احمد غلامرضائی پور اناری 
 

 

 

سرگروه: مجید قربانی      موبایل: 09131935955               تعداد: 11 نفر

ردیفنام و نام خانوادگی(آقایان)ردیفنام و نام خانوادگی(بانوان)
1مجید قربانی1سمیه علیپور شاهرخ آبادی
2حسن درویشی بیاضی2بتول مهدوی حجت آباد کشکو
3احمد صاحبی شاهم آبادی3مریم رمضانی زاده جلگه
4سیدمهدی هاشمی بهمن آباد 4سکینه هاشمی بهمن آباد
5علی دهقان زاده بافقی5صدیقه لطف آبادی عصاری
 6فاطمه بمانی زارع شریف آباد

                                                                                                             

 

سرگروه: حسن عسکری محی الدینی زاده   موبایل: 09131917580 تعداد: 13 نفر

ردیفنام و نام خانوادگی(آقایان)ردیفنام و نام خانوادگی(بانوان)
1 حسن عسکری محی الدینی زاده1مریم حسن سالاری اناری
2اصغر عسکری بیاز2مرضیه عسکری محی الدینی زاده
3حسین قاسمی زاده کرمانی3زهرا قاسمی زاده کرمانی
4حسن قاسمی زاده کرمانی4ربابه امیری رنجبر شریف آبادی
5اصغر طالبی زاده بیاضی5سکینه سلیمی بیاض
6حسین سلیمی بیاض6صدیقه پوررحیمیان نژاد بیاضی
  7فاطمه عسکری محی الدینی زاده

 

 

سرگروه: ناصر بهارستانی  موبایل: 09133917361              تعداد:  9 نفر

ردیفنام و نام خانوادگی (آقایان)ردیفنام و نام خانوادگی (بانوان)
1حسین عسکرنوه1سکینه بهارستانی
2ناصر بهارستانی2فاطمه اناری عباسی نژاد
3محمد رجبی نسب علی آبادی3فروزنده اناری عباس نژاد
4سعدالله محمدحسینی اناری4فاطمه میرکی رفسنجانی اناری زاده
5محمد اناری عباسی نژاد 

 

سرگروه: سیدرضا میرزمانی  موبایل:09133915518                تعداد: 25 نفر

ردیفنام و نام خانوادگی (آقایان)ردیفنام و نام خانوادگی (بانوان)
1سیدرضا میرزمانی بهرمانی1نیره میرزمانی بهرمانی
2احمد بروستان2فاطمه محمدحسینی پور کرمانی
3محمد حسینی صباغ3معصومه فردوسی ایران
4عباس عباس زاده علی آباد4زهرا عباس زاده علی آیاد
5حسن صباغزاده نعمت آباد5حلیمه سلطانی مقدم
6محمد صفرعلیزاده6فاطمه رضازاده
7محمدعلی عسکری حصنی7فاطمه محمدی پور محمدآباد
8مهدی عسکری8زهرا اسماعیل زاده باقرآباد
9ناصر رضائی زاده نوقی9فائقه محمدی پور محمدآباد
10حسن محمدی محمدآباد10معصومه میرزائی رنجبراسمعیل آباد
11حسین عسکری11فرشته عسکری حصنی
  12صدیقه صباغ زاده نعمت آباد
  13فاطمه عسکری حصنی
  14بتول شریفی نعمت آباد

 

 

سرگروه: جواد اسماعیلی پور       موبایل:09133914623           تعداد:  24 نفر

ردیفنام و نام خانوادگی (آقایان)ردیفنام و نام خانوادگی (بانوان)
1جواد اسماعیلی پور1ام البنین ملکی قریه علی
2حسین دهقان زاده نجم آباد2نرگس اسمعیل پورنوقی رفسنجان 
3جواد غلامی جوادیه3طاهره اکبری زاده نوقی
4حسین ابوالحسنی ده نو4شهربانو اسمعیل پورنوقی رفسنجان
5حسن پیام 5فاطمه حسینی پور نوقی زاده
6رضا محمدی اکبر آبادی6معصومه غلامی جوادیه
7عباس غفاریان بهرمان7فاطمه دهقانزاده نجم آباد
8محمود غفاریان بهرمان8زهرا ابوالحسنی دولت آباد
9حسین اسمعیلی ده خواجه9معصومه حسن زاده جوادیه
10محمد رفسنجانی اکبرآبادی10کبری دهقان قطرمی
11غلامحسین حسین زاده جوادیه11عصمت دهقان نژاد نجم آباد
12 مهدی محمدی اکبرآبادی12عصمت اسمعیل زاده رفسنجان

 

گزارش جلسه چهارم کاروان
لیست ملزومات فردی حجاج

بازدیدها: 78

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.